O UCZELNI
UNIA EUROPEJSKA
JUBILEUSZ 90 - LECIA STUDIÓW LEKARSKICH W POZNANIU
WIRTUALNY DZIEKANAT
WYBORY
REKRUTACJA 2011 / 2012
REKRUTACJA 2012 / 2013
STUDIA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
LLP ERASMUS
NAUKA
BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
DOCUMASTER CAMPUS
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
SERWER ADMINISTRACYJNY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

dr n. biol. Ewa Gajewska


Wykształcenie:
1984-1988 VI Liceum Ogólnokształcące im. I. Paderewskiego w Poznaniu
1988-1994 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
kierunek: Rehabilitacja Ruchowa
Praca magisterska pt.:,, Próba oceny wybranych cech sprawności
u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym uczestniczących
w zajęciach hipoterapii”

1998 Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Doktor nauk biologicznych
Rozprawa doktorska pt.:,, Wczesna, kompleksowa diagnostyka rozwojowa
i usprawnianie dzieci z bardzo małą urodzeniową masą ciała”
promotor Prof. dr hab. Katarzyna Kornacka

Najważniejsze Kursy:
1994 Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z uszkodzeniem
układu nerowowego- terapia metodą Vojty
1995 Praktyczne szkolenie z zakresu wczesnej neurokinezjologicznej
diagnostyki i terapii dzieci z uszkodzeniem układu nerwowego
1997 Diagnostyka i postępowanie rehabilitacyjne z dzieckiem zaburzonym
neurologicznie w aspekcie metody Vojty i Bobath NDT
1998 Problemy rozwojowe noworodków i niemowląt. Zasady pielęgnacji
noworodków i niemowląt wg metody NDT Bobath.
2006-2008 Certyfikat Internationale Vojta Gesellschaft e.V.
Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi.


Obecnie pełnione funkcje:
Członek European Academy of Childhood Disability
Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
Odpowiedzialna za wdrożenie do użytkowania przez fizjoterapeutów polskich międzynarodowej skali badającej funkcję ręki Manual Ability Classification System (MACS)
Odpowiedzialna za wdrożenie międzynarodowej skali oceniającej rozwój funkcjonalny dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym Gross Motor Function Measure (GMFM)

Główne zainteresowania naukowe:
Diagnostyka funkcjonalna u dzieci z nieprawidłowym rozwojem
Fizjoterapia dzieci z zaburzonym rozwojem

Dorobek naukowy:
KBN= 88
IF= 1,059

26 polskich artykułów w czasopiśmie
4 rozdziały w podręczniku
20 polskich streszczeń zjazdowych
12 zagranicznych streszczeń zjazdowych


Wprowadził : Wydzial Nauk o Zdrowiu
Ostatnia zmiana : 22-01-2009 10:49